ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συγκεντρώνονται κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που τηρείται για τους ως άνω σκοπούς είναι η εταιρεία “Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα..

 

Για την περιήγηση στον ιστότοπο www.dimore.gr, δεν απαιτείται εγγραφή ούτε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, εκτός κι αν ο ίδιος ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στον ιστότοπο ως ταυτοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας το ατομικό του ψευδώνυμο (user name) και κωδικό (password), τα οποία αποκτά μέσω του ιστοτόπου www.dimore.gr, αφού καταχωρήσει το ατομικό του e-mail ως στοιχείο ταυτοποίησης.

 

Κατά την παραγγελία προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr ζητείται από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, που τους αφορούν, και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση. Οι πληροφορίες αυτές, που δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πλην της κοινοποίησης των αναγκαίων, για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, δεδομένων στην ταχυδρομική υπηρεσία, περιορίζονται στις απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr και χρησιμοποιούνται από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του Ν. 3471/2006 όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4070/2012 και ισχύει.

 

Ο χρήστης δύναται να περιηγηθεί στον ιστότοπο www.dimore.gr είτε ανώνυμα είτε ως ταυτοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας το ατομικό του ψευδώνυμο (user name) και κωδικό (password), τα οποία αποκτά μέσω του ιστοτόπου www.dimore.gr, αφού καταχωρήσει το ατομικό του e-mail ως στοιχείο ταυτοποίησης. Η ταυτοποιημένη είσοδος του χρήστη επιτρέπει τεχνικά στον ιστότοπο την παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό του χρήστη, όπως ενδεικτικά ενημέρωση για τις σελίδες του ιστοτόπου που έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, για τα προϊόντα που έχει αναζητήσει ή τις προηγούμενες αγορές του. Επίσης οι ταυτοποιημένοι χρήστες δύνανται να καταχωρήσουν όποια ατομικά τους στοιχεία επιθυμούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κτλ) ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρούν εκ νέου σε κάθε νέα παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ανωτέρω σκοπό της ολοκλήρωσης των παραγγελιών χωρίς να κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους, πλην της κοινοποίησης των αναγκαίων δεδομένων, για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, στην ταχυδρομική υπηρεσία, και θα παραμείνουν καταχωρισμένα, μέχρι να επιλέξει ο χρήστης τη διαγραφή του λογαριασμού του ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, χωρίς αυτά να παραμείνουν καταχωρισμένα ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πλην περιπτώσεων που κάτι τέτοιο επιβάλλεται από φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

Επίσης κάθε χρήστης κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο www.dimore.gr, δύναται να αιτηθεί την αποστολή newsletter του καταστήματος, στο email του, δηλώνοντας αυτό στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του ιστοτόπου. Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι (θα τηρεί τη νομοθεσία για αποστολή newsletter). Τα ανωτέρω δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, θα διαγράφονται δε σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί τη διακοπή της ανωτέρω υπηρεσίας αποστολής newsletter.

 

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων για σκοπούς λήψης αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.dimore.gr, διαθέτουν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα Ενημέρωσης και Διευκόλυνσης άσκησης δικαιωμάτων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και αργότερα, και με τρόπο συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο και με σαφή και απλή διατύπωση, να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων ενημέρωση για τα δικαιώματά του, τον τρόπο άσκησής τους και να διευκολύνει το υποκείμενο στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Β. Δικαίωμα Πρόσβασης.

Καθένας έχει δικαίωμα να ζητά από την εταιρεία “Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” να του απαντήσει, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και αν ναι , να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες για το σκοπό και το διάστημα της επεξεργασίας και τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων.

Γ. Δικαίωμα διόρθωσης.

Το υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να ζητά τη διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών που αφορούν τα δεδομένα του.Δ. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητά τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας αυτών.

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακριβούς, παράνομης, μη αναγκαίας επεξεργασίας ή σε περίπτωση ύπαρξης αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία.

Στ. Δικαίωμα φορητότητας.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, ώστε να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ζ. Δικαίωμα εναντίωσης.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων του, εκτός εάν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας αυτών.

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο των δεδομένων και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, στα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί δικαίωμα υποβολής παραπόνων/καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε γραπτά (Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, τηλ. 2106475600, fax.:2106475628) είτε ηλεκτρονικά (e-mail: contact@dpa.gr), καθώς και δικαίωμα δικαστικής προστασίας από τα αρμόδια δικαστήρια.

 

 

14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.dimore.gr ή τις μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (πλην Σαββάτου και Αργιών), στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού.

 

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.dimore.gr και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωσή της δε συνεπάγεται παραίτηση εξ αυτών.

 
Πολιτική απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.