Όροι χρήσης
1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος www.dimore.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ μέσω του διαδικτύου, της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “DIMORE” της εταιρείας «Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 49 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 998482576 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με τηλ.: 2109609501, fax: 2109609503 και e-mail: dimore49@gmail.com, η οποία έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. 7613701000 και δύναται να συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση έχοντας καταχωρίσει τη σχετική δραστηριότητά της στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 3ΙΓ του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η είσοδος και η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimore.gr καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και συμμόρφωση με αυτούς. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimore.gr, υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά του παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτούς οφείλει να απόσχει από περαιτέρω περιήγηση και από κάθε χρήση παρεχόμενων υπηρεσιών, άλλως αναγνωρίζει αυτόματα ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης, συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων χρήσης, δε συνεπιφέρει την ακυρότητα και των λοιπών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν δεσμευτική ισχύ. Ομοίως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των παρόντων όρων καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου www.dimore.gr διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι ειδικότεροι αυτοί όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες, εκτός των περιπτώσεων συγκρούσεως, οπότε θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης, στα πλαίσια του νόμου, των συναλλακτικών ηθών και της εμπορικής της πρακτικής. Κάθε τυχόν τέτοια τροποποίηση δε θα καταλαμβάνει και τις ήδη καταρτισθείσες παραγγελίες.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimore.gr και τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εταιρεία Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τα προς διάθεση προϊόντα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου www.dimore.gr και για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης σχετικά με τις διαθέσιμες ιστοσελίδες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου. Το σχετικό δικαίωμα αφορά την περιήγηση στον ιστότοπο www.dimore.gr και τη χρήση των παρεχόμενων σ’ αυτόν υπηρεσιών «ως έχουν». Το ανωτέρω δικαίωμα παρέχει στους χρήστες μόνο τις απολύτως αναγκαίες εξουσίες, που επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.dimore.gr, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και το νόμο, και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την σωστή και ομαλή λειτουργία αυτού. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την περιήγηση σε σελίδες ή πληροφορίες του ιστοτόπου www.dimore.gr, που δεν είναι προσβάσιμες για το μέσο χρήστη, μέσω της συνήθους διαδικασίας διαδικτυακής πλοήγησης.

Ο χρήστης δύναται να περιηγηθεί στον ιστότοπο www.dimore.gr είτε ανώνυμα είτε ως ταυτοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας το ατομικό του ψευδώνυμο (user name) και κωδικό (password), τα οποία αποκτά μέσω του ιστοτόπου www.dimore.gr, αφού καταχωρήσει το ατομικό του e-mail ως στοιχείο ταυτοποίησης. Η ταυτοποιημένη είσοδος του χρήστη επιτρέπει τεχνικά στον ιστότοπο την παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό του χρήστη, όπως ενδεικτικά ενημέρωση για τις σελίδες του ιστοτόπου που έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, για τα προϊόντα που έχει αναζητήσει ή τις προηγούμενες αγορές του. Επίσης οι ταυτοποιημένοι χρήστες δύνανται να καταχωρήσουν όποια ατομικά τους στοιχεία επιθυμούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κτλ) ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρούν εκ νέου σε κάθε νέα παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ανωτέρω σκοπό της ολοκλήρωσης των παραγγελιών χωρίς να κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους, πλην της κοινοποίησης των αναγκαίων δεδομένων, για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, στην ταχυδρομική υπηρεσία, και θα παραμείνουν καταχωρημένα, μέχρι να επιλέξει ο χρήστης τη διαγραφή του λογαριασμού του ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, χωρίς αυτά να παραμείνουν καταχωρισμένα ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πλην περιπτώσεων που κάτι τέτοιο επιβάλλεται από φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Επίσης κάθε χρήστης κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο www.dimore.gr, δύναται να αιτηθεί την αποστολή newsletter του καταστήματος, στο email του, δηλώνοντας αυτό στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του ιστοτόπου. Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι δεσμεύεται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για αποστολή newsletter. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, θα διαγράφονται δε σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί τη διακοπή της ανωτέρω υπηρεσίας αποστολής newsletter.

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών, εντούτοις δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών που οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα ή σε παραδρομή και εφόσον καταβάλλεται η δέουσα επιμέλεια για τη διόρθωση αυτών.

Ομοίως η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής, που οφείλονται στη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής.

Δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.dimore.gr και χρήσης των υπηρεσιών αυτού, παρέχεται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Απαγορεύεται σε ανηλίκους η χρήση της ιστοσελίδας και η σύναψη συναλλαγών. Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από άτομα που δεν πληρούν τις ανωτέρω ιδιότητες, καθώς δε διαθέτει καμία τεχνική δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας των χρηστών.

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr ή να μεταφέρει αυτό σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζει την ολοκλήρωση των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.

3.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr διατίθενται από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “όπως ακριβώς έχουν”. H Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.dimore.gr, τόσο όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη σωστή περιγραφή αυτών, όσο και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν την εταιρεία καθώς και τις από αυτήν παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., στα πλαίσια της καλής πίστης, δε δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή εσφαλμένη απεικόνιση των προϊόντων, που οφείλονται στον εξοπλισμό του χρήστη ή για εσφαλμένες πληροφορίες, που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής ή οφείλονται σε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, σε αθέμιτη παρέμβαση τρίτου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Τυχόν σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που υπάρχουν στο www.dimore.gr, επιτρέπουν στους χρήστες αφού εξέλθουν από το την ιστοσελίδα www.dimore.gr, να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες τρίτων, προς τις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δε σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι του ιστοτόπου της, ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου www.dimore.gr, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνουν έγκριση της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. των ιστοσελίδων προς τις οποίες κατευθύνουν, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη.

4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η περιήγηση στον ιστότοπο www.dimore.gr και η χρήση των, μέσω αυτού, παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο για τους σκοπούς που η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. τον προορίζει, ήτοι ως ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του ιστοτόπου αυτού από τρίτους ούτε την κανονική εκμετάλλευση αυτού από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Κάθε χρήστης του www.dimore.gr οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, δυσλειτουργία ή οποιονδήποτε κίνδυνο στον ιστότοπο και στις μέσω αυτού παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες.

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.dimore.gr, αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Κάθε εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα που περιέχεται στην ιστοσελίδα, αποτελούν αντικείμενο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προστατευόμενο από το νόμο, πλην των σημείων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με πωλούμενα προϊόντα, για να προσδιορίσουν την προέλευση ή τον προορισμό αυτών, τα οποία ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. Ομοίως, η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι δικαιούχος του ονόματος χώρου (domain name) www.dimore.gr, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής.

H ιστοσελίδα www.dimore.gr στο σύνολό της, καθώς και κάθε περιεχόμενο στοιχείο αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αρχείων, πλην του επιμέρους περιεχομένου που αφορά διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων και που διακρίνεται από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα αυτών, όπως και ο συνολικός διασχηματισμός όλων των ανωτέρω στοιχείων και η μορφοποίηση αυτών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την προσωρινή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή, που διενεργείται κατά τη διαδικασία πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.dimore.gr ή αντίγραφα που αποστέλλονται από την ίδια την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο χρήστη κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναπαράγει, δε διανέμει, δεν παρουσιάζει δημόσια ούτε με άλλο τρόπο χρησιμοποιεί αυτά, ούτε τα τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και διατηρεί πάντοτε τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η εμφάνιση του ανωτέρω, προστατευμένου από το νόμο, περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο www.dimore.gr, δε συνιστά κατά κανένα τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.

6.ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr, ο χρήστης, εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορεί να παραγγείλει και να αγοράσει εξ αποστάσεως από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση.

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών τόσο σε ταυτοποιημένους όσο και σε μη ταυτοποιημένους χρήστες.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο μη ταυτοποιημένος χρήστης, αφού επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, με την προσθήκη αυτών στο καλάθι αγορών, θα κληθεί να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα παραγγελίας, τα στοιχεία του που είναι απαραίτητα, για την τιμολόγηση και αποστολή της παραγγελίας του, , τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας χωρίς αυτά να καταχωρισθούν ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πλην της τυχόν απολύτως αναγκαίας επεξεργασίας που επιβάλλεται από φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Αντίστοιχα για τους ταυτοποιημένους χρήστες είναι δυνατή η αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων που ο χρήστης έχει επιλέξει να καταχωρίσει στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που ούτε αυτοί έχουν καταχωρήσει τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα κληθούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα παραγγελίας, τα οποία αντιστοίχως θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας χωρίς αυτά να καταχωρισθούν ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πλην της τυχόν απολύτως αναγκαίας επεξεργασίας που επιβάλλεται από φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Στη φόρμα παραγγελίας αναφέρονται, προς ενημέρωση του καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 2251/1994:

α) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων.

β) Η ταυτότητα του προμηθευτή (λ.χ. η εμπορική του επωνυμία) και η διεύθυνσή του

γ) Η γεωγραφική διεύθυνση όπου ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email).

δ) Η συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κάθε άλλου τέλους, καθώς και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη ή όταν αυτές δε μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

ε) Η διάρκεια ισχύος τυχόν προσφοράς ή τυχόν ισχύουσας ειδικής τιμής (εφόσον υπάρχει περιορισμένη χρονική διάρκεια)

στ΄) Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμίας εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των παραπόνων. ζ) Όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης (εξαιρούνται από δικαίωμα υπαναχώρησης σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση), ενημέρωση του καταναλωτή για το σχετικό δικαίωμά του και για την ύπαρξη υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης, καθώς και το γεγονός ότι ο καταναλωτής, σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Η σχετική ενημέρωση γίνεται είτε με τη συμπλήρωση και παράδοση εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., του υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης είτε με την κατά σαφή τρόπο δήλωση του καταναλωτή προς την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ότι επιθυμεί να ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης. Ότι μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει τα σχετικά προϊόντα στην Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρηση.

η) Ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης.

θ) Σχετικά με σφραγισμένα αγαθά που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, μετά την τυχόν αποσφράγισή τους, (εσωρούχων (κάτω μέρη) ολόσωμα καλσόν, κορμάκια (τύπου στρινγκ), καθώς και κορμάκια (τύπου καλσόν), καλσόν & κάλτσες ανδρικές και γυναικείες), σε περίπτωση που αποσφραγιστούν μετά την παράδοσή τους, ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμά του σε υπαναχώρηση.

ι) Υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και τα άρθα 534 επ. ΑΚ.

ια) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

ιβ) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι κατάθεσης χρημάτων.

Ακολούθως, ο καταναλωτής, αφού βεβαιωθεί για την ορθότητα όλων των στοιχείων της παραγγελίας και επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή που είναι διαθέσιμη στη φόρμα παραγγελίας, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του στην Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Με την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας προς την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., o καταναλωτής, λαμβάνει διαδικτυακά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και αντίγραφο αυτής, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει και στο οποίο αναφέρονται όλες οι ανωτέρω (α – ιβ) πληροφορίες.
Έγγραφο με όλες τις ανωτέρω (α-ιβ) πληροφορίες, μαζί με χωριστό έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης, συναποστέλλονται στον καταναλωτή μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα, εντός της συσκευασίας αυτών.

7.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr, ενημερώνεται για τον αριθμό των διαθέσιμων τεμαχίων κάθε προϊόντος. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται ως διαθέσιμα, ενδέχεται να εξαντληθούν λόγω ταυτόχρονης διάθεσής τους από το φυσικό κατάστημα της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η τελευταία δε δύναται να εγγυηθεί με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εγγυάται, όμως, την έγκαιρη, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους και τη μη χρέωση αυτών χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων.

8.ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλες οι τιμές των προϊόντων στο www.dimore.gr, είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr εξοφλούνται:

1.μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας *
2.με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
3.μέσω αντικαταβολής, εφόσον η παραγγελία δεν ξεπερνάει το ποσό των 500€, οπότε η εξόφληση γίνεται στον υπάλληλο της ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων στον τόπο παράδοσης.

Στην περίπτωση πληρωμών μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ο καταναλωτής, προκειμένου να εισάγει με ασφάλεια τα στοιχεία της κάρτας του, θα μεταφέρεται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας ALPHA BANK, χωρίς η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να μεσολαβεί ή να διατηρεί στην κατοχή της τα σχετικά προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών.

* ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΣ

Η.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:

  • Τράπεζα: ALPHA BANK
  • Αριθμός λογαριασμού: 1220022320010681
  • IBAN: GR8701401220122002320010681

Η .ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ:

  • Τράπεζα: EUROBANK
  • Αριθμός λογαριασμού: 00260019570200511832
  • IBAN: GR2502600190000570200511832

Η .ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ:

  • Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
  • Αριθμός λογαριασμού: 52120163895
  • IBAN: GR6401105210000052120163895
9.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές των προϊόντων στο www.dimore.gr, είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.

Η επεξεργασία των παραγγελιών γίνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (πλην Σαββάτου και Αργιών), από την λήψη τους από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Εφόσον τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα, υπό την αίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω (υπ’ αρ.7), παραδίδονται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για αποστολή προς τους καταναλωτές εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (πλην Σαββάτου και Αργιών), από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους.

Η αποστολή των παραγγελιών προς τους καταναλωτές γίνεται μέσω της υπηρεσίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ ή άλλης αντίστοιχης υπηρεσίας courier, και υπό τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας.

Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ που αποστέλλονται εντός Ελλάδος και άνω των 120€ που αποστέλλονται στην Κύπρο. Για παραγγελίες κάτω των 50€ τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας και συμπληρώνονται αυτόματα στη φόρμα παραγγελίας, προς ενημέρωση του καταναλωτή, κατά τη συμπλήρωση αυτής από τον τελευταίο και κατά κανόνα ανέρχονται για αποστολές εντός Ελλάδος σε 5€ και αποστολές στην Κύπρο 18€.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να παραλάβει την παραγγελία του από φυσικό κατάστημα της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο καταναλωτής θα δύναται να παραλάβει την παραγγελία του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν ενημέρωσης ότι η παραγγελία του είναι έτοιμη για παραλαβή, που θα του αποστέλλεται μέσω e-mail στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πλην των περιπτώσεων που η παραγγελία θα παραλαμβάνεται από το φυσικό κατάστημα της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο καταναλωτής, για κάθε αγορά που πραγματοποιεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr και παραδίδεται εξ αποστάσεως, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του άθικτη κατάσταση και επιβαρυνόμενος τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο καταναλωτής πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε να συμπληρώσει και να αποστείλει στην Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., το ειδικό έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης, που του συναποστέλλεται, μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα, εντός της συσκευασίας αυτών, είτε να δηλώσει σαφώς τηλεφωνικά ή με email, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, προς την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ότι επιθυμεί να ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιπλέον, έντυπο της ανωτέρω δήλωσης υπαναχώρησης, είναι πάντοτε διαθέσιμο εδώ και αποστέλλεται και ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο, με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας (βλ. ανωτέρω υπ’ αρ. 6), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην παραγγελία του προς την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη δήλωση υπαναχώρησης, να επιστρέψει το προϊόν στην Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., και η τελευταία υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό που οφείλει να δηλώσει ο καταναλωτής.
Σε περίπτωση που η επιστροφή του προϊόντος οφείλεται σε σφάλμα της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., το οποίο ο καταναλωτής έχει γνωστοποιήσει στην τελευταία, χωρίς καθυστέρηση από την παραλαβή του προϊόντος, οπότε και έχει τη δυνατότητα διαπίστωσης του σφάλματος, το κόστος της επιστροφής του και αποστολής του σωστού προϊόντος, βαρύνει την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Στην τελευταία περίπτωση και προκειμένου η Η.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να αναλάβει τα έξοδα αποστολής, θα πρέπει ο καταναλωτής να επικοινωνήσει με την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέσω των προαναφερθέντων στοιχείων επικοινωνίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν, μέσω της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας, ώστε να είναι δυνατή τεχνικά και λογιστικά η ανάληψη του κόστους από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

11.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL(NEWSLETTER)

Μέσω του www.dimore.gr, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail (newsletter) σχετικά με νέα προϊόντα, τυχόν προσφορές και άλλες πληροφορίες για την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Για την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter ο χρήστης καταχωρεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά e-mail, επιβεβαιώνοντας εν συνεχεία τη σχετική πρόθεση εγγραφής του, απαντώντας σε αυτοματοποιημένο e-mail που του στέλνεται, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη καταχώρηση του ονόματος του και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των καταχωρημένων διευθύνσεων και των χρηστών, ούτε κατ’ επέκταση δυνατότητα προσδιορισμού των τελευταίων. Οι για το σκοπό αυτό καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δε χρησιμοποιούνται από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για κανένα άλλο σκοπό ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η αποστολή των ενημερωτικών e-mail γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/2006 και στον χρήστη παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα να διακόψει την αλληλογραφία αυτή.

12.COOKIES

H Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο διαδικτυακός τόπος www.dimore.gr αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους: (α) Google Analytics Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του, (β) cookie_notice_accepted, cookies.js, mailchimp_landing_site, wp-settings-1 και wp-settings-time-1Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τα μέσα αυτά.

Ειδικότερα η ιστοσελίδα www.dimore.gr χρησιμοποιεί τα κάτωθι cookies με τα κάτωθι αναφερόμενα χαρακτηριστικά:

Ονομασία
cookie
Πάροχος
Περιγραφή
Διάρκεια
ζωής
PHPSESSID www.dimore.gr (Session cookie). Ενεργό μόνο όταν
ειναι ανοιχτός ο browser.
Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της
συνεδρίας (session).
Max age
_ga www.dimore.gr (Persistent) Google Analytics 2 years
_gid www.dimore.gr (Persistent) Google Analytics 1 year
_gat www.dimore.gr (Persistent) Google Analytics 1 minute
cc_cookie_accept www.dimore.gr (Persistent) Consent Cookie. Αφορά
στη μπάρα αποδοχής των cookies και
χρησιμοποιείται για να θυμάται ότι ο
χρήστης τα έχει αποδεχθεί, ώστε να
μην εμφανίζει εκ νέου τη μπάρα.
1 year
1P_JAR .google.com Google
AID .google.com Google Ad services
CONSENT .google.com Google
NID .google.com Google

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.dimore.gr με την είσοδό του στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας, λαμβάνει γνώση μέσω σχετικής ειδοποίησης για την εκ μέρους της εταιρείας χρήση cookies.

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.dimore.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.dimore.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies ενδέχεται να μη δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σελίδες αυτές ή οι σχετικές σελίδες ή υπηρεσίες να μην εμφανίζονται σωστά στο διακομιστή του.

Η εξακολούθηση της περιήγησης στην ιστοσελίδα www.dimore.gr, χωρίς ο χρήστης να έχει ρυθμίσει το διακομιστή του να αποτρέπει τη χρήση cookies, ισοδυναμεί με αποδοχή και συναίνεση του χρήστη στη χρήση των ανωτέρω cookies.

13.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συγκεντρώνονται κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που τηρείται για τους ως άνω σκοπούς είναι η εταιρεία “Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα..
Για την περιήγηση στον ιστότοπο www.dimore.gr, δεν απαιτείται εγγραφή ούτε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, εκτός κι αν ο ίδιος ο χρήστης επιλέξει να περιηγηθεί στον ιστότοπο ως ταυτοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας το ατομικό του ψευδώνυμο (user name) και κωδικό (password), τα οποία αποκτά μέσω του ιστοτόπου www.dimore.gr, αφού καταχωρήσει το ατομικό του e-mail ως στοιχείο ταυτοποίησης.
Κατά την παραγγελία προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr ζητείται από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, που τους αφορούν, και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση. Οι πληροφορίες αυτές, που δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πλην της κοινοποίησης των αναγκαίων, για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, δεδομένων στην ταχυδρομική υπηρεσία, περιορίζονται στις απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimore.gr και χρησιμοποιούνται από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του Ν. 3471/2006 όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4070/2012 και ισχύει.
Ο χρήστης δύναται να περιηγηθεί στον ιστότοπο www.dimore.gr είτε ανώνυμα είτε ως ταυτοποιημένος χρήστης, χρησιμοποιώντας το ατομικό του ψευδώνυμο (user name) και κωδικό (password), τα οποία αποκτά μέσω του ιστοτόπου www.dimore.gr, αφού καταχωρήσει το ατομικό του e-mail ως στοιχείο ταυτοποίησης. Η ταυτοποιημένη είσοδος του χρήστη επιτρέπει τεχνικά στον ιστότοπο την παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό του χρήστη, όπως ενδεικτικά ενημέρωση για τις σελίδες του ιστοτόπου που έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, για τα προϊόντα που έχει αναζητήσει ή τις προηγούμενες αγορές του. Επίσης οι ταυτοποιημένοι χρήστες δύνανται να καταχωρήσουν όποια ατομικά τους στοιχεία επιθυμούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ κτλ) ώστε να μην χρειάζεται να τα καταχωρούν εκ νέου σε κάθε νέα παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ανωτέρω σκοπό της ολοκλήρωσης των παραγγελιών χωρίς να κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους, πλην της κοινοποίησης των αναγκαίων δεδομένων, για την αποστολή και παράδοση των προϊόντων, στην ταχυδρομική υπηρεσία, και θα παραμείνουν καταχωρισμένα, μέχρι να επιλέξει ο χρήστης τη διαγραφή του λογαριασμού του ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, χωρίς αυτά να παραμείνουν καταχωρισμένα ή να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., πλην περιπτώσεων που κάτι τέτοιο επιβάλλεται από φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Επίσης κάθε χρήστης κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο www.dimore.gr, δύναται να αιτηθεί την αποστολή newsletter του καταστήματος, στο email του, δηλώνοντας αυτό στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο του ιστοτόπου. Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι (θα τηρεί τη νομοθεσία για αποστολή newsletter). Τα ανωτέρω δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, θα διαγράφονται δε σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί τη διακοπή της ανωτέρω υπηρεσίας αποστολής newsletter.
Η Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων για σκοπούς λήψης αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.dimore.gr, διαθέτουν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα Ενημέρωσης και Διευκόλυνσης άσκησης δικαιωμάτων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και αργότερα, και με τρόπο συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο και με σαφή και απλή διατύπωση, να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων ενημέρωση για τα δικαιώματά του, τον τρόπο άσκησής τους και να διευκολύνει το υποκείμενο στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Β. Δικαίωμα Πρόσβασης.
Καθένας έχει δικαίωμα να ζητά από την εταιρεία “Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” να του απαντήσει, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και αν ναι , να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες για το σκοπό και το διάστημα της επεξεργασίας και τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων.

Γ. Δικαίωμα διόρθωσης.
Το υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να ζητά τη διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών που αφορούν τα δεδομένα του.

Δ. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)
Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητά τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας αυτών.

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακριβούς, παράνομης, μη αναγκαίας επεξεργασίας ή σε περίπτωση ύπαρξης αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία.

Στ. Δικαίωμα φορητότητας.
Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, ώστε να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ζ. Δικαίωμα εναντίωσης.
Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων του, εκτός εάν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας αυτών.

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο των δεδομένων και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, στα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί δικαίωμα υποβολής παραπόνων/καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε γραπτά (Λ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, τηλ. 2106475600, fax.:2106475628) είτε ηλεκτρονικά (e-mail: contact@dpa.gr), καθώς και δικαίωμα δικαστικής προστασίας από τα αρμόδια δικαστήρια.

14.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.dimore.gr ή τις μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με την Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (πλην Σαββάτου και Αργιών), στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού.

15.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.dimore.gr και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

16.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της Η. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωσή της δε συνεπάγεται παραίτηση εξ αυτών.

Πολιτική απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.